وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


برنامه دروس عمومي و معارفي ترم تابستان 96-95 موسسه آموزش عالی توس
موضوع: آموزش
تاریخ : 96/04/04

برنامه دروس عمومي و معارفي ترم تابستان 96-95 موسسه آموزش عالی توس
(كلاسها در صورت به حدنصاب رسيدن 25 نفر برگزار مي گردد.)


فارسي عمومي  
زبان خارجي  
انديشه اسلامي1  
انديشه اسلامي2  
تاريخ تحليلي صدر اسلام  
دانش خانواده و جمعيت  
تفسير موضوعي قرآن كريم  
اخلاق اسلامي  
انقلاب اسلامي