وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


برنامه مسابقات فوتسال موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی منطقه 9 کشور
موضوع: امور دانشجویی, واحد تربیت بدنی, اخبار و فعالیت ها
تاریخ : 98/10/08

برنامه مسابقات فوتسال موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی منطقه 9 کشور - قابل توجه اعضای تیم فوتسال موسسه آموزش عالی توس