وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


برنامه های گروه کامپیوتر مؤسسه آموزش عالی توس به مناسبت گرامیداشت هفته پژوهش
موضوع: امور پژوهشی, امور دانشجویی, انجمنهای علمی, اخبار و فعالیت ها
تاریخ : 98/09/23

برنامه های گروه کامپیوتر
مؤسسه آموزش عالی توس
به مناسبت گرامیداشت هفته پژوهش