وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


برنامه کارگاهها و سمینارهای هفته پژوهش و فناوری موسسه آموزش عالی توس - آذرماه 1398
موضوع: امور پژوهشی, دوره های آموزشی, انجمن های علمی
تاریخ : 98/09/24

برنامه کارگاهها و سمینارهای هفته پژوهش و فناوری موسسه آموزش عالی توس - آذرماه 1398
 toos.ac.ir
@toosinstitute1
09028171856