وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


برنامه کارگاه های واحد مشاوره در اسفند ماه
موضوع: امور دانشجویی
تاریخ : 97/12/11


شرکت در کارگاه ها برای کلیه دانشجویان رایگان است.
جهت ثبت نام و دریافت گواهی حضور و کسب امتیازات مربوط به گواهی ها تا یک روز قبل از برگزاری کارگاه به اموردانشجویی مراجعه نمایید .
شرکت در هر کارگاه ۱۰ امتیاز

...

واحد مشاوره برگزار می نماید:
چه کنیم بدون وابستگی به دیگران به حال خوب برسیم؟
با حضور مشاور گرامی سرکارخانم بهشتی
شنبه ۱۸ اسفند ماه ساعت ۱۱ سالن اجتماعات