وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


برگزاری انتخابات انجمن علمی دانشجویان
موضوع: امور فرهنگی, امور دانشجویی
تاریخ : 95/12/10

انتخابات انجمن های علمی دانشجویی در تاریخ 95/10/08 و 95/10/09 برگزار گردید.

شمارش آرا دانشجویان در تاریخ 95/10/13 در اتاق 305 با حضور دانشجویان و مسئولین موسسه برگزار گردید

نتایج انتخابات و منتخبین به تفکیک رشته و ترتیب آرا کسب شده

کامپیوتر

معماری

عمران

صنایع

1-خانم شایسته

1-آقای جاویدی

1-آقای یزدانی

1- آقای رستگار مقدم

2-آقای فیض

2-آقای احمدی

2-آقای نقی پور

2-خانم طالبی

3-خانم عسگری

3-آقای توکلی

3-آقای رهنما

3-خانم عطاریانی

4-خانم شریف نژاد

4-خانم روحیان

4-خانم ازمیریان مقدم

4-خانم شیردل

5-آقای ماهری

5-آقای حسنی

5-آقای اعرابی

5-آقای عطایی فر

6-خانم قربانی

6-خانم حسینی

 

6-آقای قاسمی

7-آقای رزم آرا

7-آقای لوایی