وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


برگزاری جلسات معرفی رشته ها
موضوع: حوزه ریاست, آموزش, عمران
تاریخ : 95/06/14

برگزاری جلسات معرفی رشته های مهندسی عمران گرایش زلزله و گرایش ژئوتکنیک به تفکیک با حضور اساتید رشته و برگزیدگان رتبه تک رقمی آزمون دکترا در هر رشته برای آشنایی بیشتر پذیرفته شدگان هم اکنون در موسسه آموزش عالی توس در حال برگزاری است