وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


برگزاری مراسم افطاری در ماه رمضان
موضوع: امور فرهنگی, فعالیت های فرهنگی
تاریخ : 96/05/17