وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


برگزاری مسابقات ورزشی بین دانشگاهها و موسسات آموزش عالی
موضوع: امور فرهنگی, امور دانشجویی, واحد تربیت بدنی
تاریخ : 98/07/12

با توجه به نزدیک شدن به زمان برگزاری مسابقات ورزشی بین دانشگاهها و موسسات آموزش عالی ، کلیه دانشجویانی که در رشته های مختلف ورزشی، مقام آور یا دارای مهارت لازم می باشند ، هرچه سریعتر "  تا تاریخ 20 مهرماه  "  روزهای پنجشنبه به دفتر تربیت بدنی موسسه آموزش عالی توس آقای حمیدی و یا تماس با شماره 09308578651 مراجعه نمایند.