وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


برگزاری نمایشگاه هفته پژوهش
موضوع: امور پژوهشی
تاریخ : 94/09/12

دانشجویان و علاقمندان می توانند همزمان با هفته پژوهش و فناوری از غرفه موسسه آموزش عالی توس در محل نمایشگاه بین المللی مشهد بازدید نمایند. زمان بازدید 13 تا 16 آذرماه 94 ساعت 10 صبح تا 18 عصر