وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


بیست و پنجمین دوره طرح ولایت (آموزش مبانی اندیشه اسلامی)
موضوع: امور فرهنگی
تاریخ : 99/02/27

بیست و پنجمین دوره طرح ولایت (آموزش مبانی اندیشه اسلامی)

فرآیند ثبت نام:
1️-پیش ثبت نام
2️-آزمون‌های مجازی
3️-انجام مصاحبه

مشهد مقدس _ تابستان 1399

 جهت ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر به تارنمای زیر مراجعه کنید:
http://www.tvelayat.ir
 @tvelayat
#طرح_ولایت
@b_toos_news
toos.ac.ir