وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


تبریک پیروزی و کسب مقام در مسابقات بدمینتون
موضوع: امور دانشجویی, واحد تربیت بدنی
تاریخ : 96/10/03

تبریک به دانشجویان عزیزی که موفق به پیروزی و کسب مقام در مسابقات بدمینتون دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی منطقه 9 گردیدند.