وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


تبلیغات برای انتخابات انجمن های علمی به صورت مجازی
موضوع: امور فرهنگی, انجمنهای علمی
تاریخ : 98/10/02

نامزدهای انتخاباتی انجمن های علمی که اسامیشان در تصویر می باشد از تاریخ 1تا 6 دی ماه مهلت تبلیغات برای انجمن های علمی به صورت مجازی را دارا می باشند.
لطفا هر نامزد در صورت تمایل جهت تبلیغات در  قالب فرمت فایل طراحی شده فرم را پر کرده و به آدرس تلگرام فرهنگی به نشانی زیر ارسال فرمایند.
 @farhangi_toosinstitute
(امور فرهنگی موسسه آموزش عالی توس)

پیوست ها

نام فایل حجم
فرمت_تبلیغات_نامزدهای_انجمن_ها... 275.4 کیلوبایت دانلود