وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


 تریبون آزاد دانشجویی با موضوع : " شرکت در انتخابات "
موضوع: امور فرهنگی, امور دانشجویی
تاریخ : 98/11/30
تریبون آزاد دانشجویی با موضوع : " شرکت در انتخابات " با حضور دانشجویان موسسه آموزش عالی توس و دانشگاه پیام نور مشهد زمان : چهارشنبه: 98/11/30 ساعت 12 مکان : سالن ورودی طبقه همکف ساختمان دانشگاه بسیج دانشجویی دانشکده حقوق و الهیات دانشگاه پیام نور مشهد و بسیج دانشجویی شهید چمران موسسه آموزش عالی توس