وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


تسلیت زلزله کرمانشاه
موضوع: حوزه ریاست, امور فرهنگی, سخن روز
تاریخ : 96/08/23