وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


تسویه حساب با امور مالی
موضوع: حسابداری, اطلاعیه ها, شهریه
تاریخ : 96/07/29

قابل توجه دانشجويان

با توجه به اتمام حذف واضافه، جهت تسويه حساب شهريه خود از تاريخ اول آبان ماه لغايت پانزدهم آبان ماه به امورمالي مراجعه نمائيد.