وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


تسویه حساب ترم جاری
موضوع: حسابداری
تاریخ : 96/01/29

قابل توجه كليه دانشجويان:

کلیه دانشجویان می بایست جهت تسویه حساب و تعيين تكليف نيمسال دوم (96-95) سريعاً به امور مالي موسسه مراجعه نماييد.