وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


تسویه حساب مالی دانشجویان باتوجه به نزدیک شدن به ایام امتحانات پایان سال تحصیلی 98-97
موضوع: حسابداری, امور دانشجویی
تاریخ : 98/03/09

قابل توجه کلیه دانشجویان گرامی :
باتوجه به نزدیک شدن به ایام امتحانات پایان سال تحصیلی 98-97  و اینکه مجوز حضور در امتحانات و گرفتن پرینت برنامه امتحانات منوط به تسویه حساب مالی دانشجو می باشد :
لذا جهت تسویه حساب مالی خود تا مورخ 98/3/20 به امور مالی مراجعه فرمائید.