وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


تشکیل انجمن های علمی
موضوع: امور فرهنگی, فعالیت های فرهنگی
تاریخ : 95/09/21

یکی از تجربه های موفق، موثر و پویای دانشگاه ها در فضای علمی تشکیل انجمن های علمی است.

لذا بدینوسیله به اطلاع دانشجویان عزیز در کلیه رشته ها می رساند جهت عضویت، ثبت نام و برخورداری از مزایای تعیین شده در انجمن های علمی و کسب اطلاع بیشتر تا پایان آذرماه به امور فرهنگی مراجعه نمایند.

امور فرهنگی موسسه آموزش عالی توس