وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


تغییر در برنامه همایش فرهنگی تفریحی و تمدید مهلت ثبت نام
موضوع: امور فرهنگی, فعالیت های فرهنگی
تاریخ : 95/11/17

تغییر در برنامه همایش فرهنگی تفریحی و تمدید مهلت ثبت نام

به اطلاع دانشجویان گرامی که در همایش یک روزه امور فرهنگی ثبت نام نموده اند؛ می رساند، به علت وضعیت جوی و برودت هوا برنامه مذکور به تاریخ چهارشنبه 4 اسفندماه 1395 موکول و مهلت ثبت نام نیز تمدید گردید.

امور فرهنگی