وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


تقویم مسابقات ورزشی داخلی موسسه آموزش عالی توس
موضوع: امور دانشجویی, واحد تربیت بدنی
تاریخ : 96/08/11

متقاضیان هر چه سریع تر به مسئول تربیت بدنی اقای حمیدی مراجعه نمایند.