وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


تمدید مهلت پاسخگویی به "مسابقه روزهای خدایی تر"
موضوع: امور فرهنگی
تاریخ : 99/03/22

با توجه به استقبال از "مسابقه روزهای خدایی تر" آخرین مهلت پاسخ به سوالات مسابقه جمعه ۲۳ خرداد ماه می‌باشد.

# واحد فرهنگی