وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


ثبت نام بدون آزمون ویژه داوطلبانی که در کنکور ثبت نام نموده اند یا از ثبت نام در کنکور بازمانده اند
موضوع: آموزش
تاریخ : 96/05/19

کد رشته های موسسه آموزش عالی توس در مقطع کارشناسی پیوسته و کاردانی ویژه داوطلبانی که در کنکور ثبت نام نموده اند یا از ثبت نام در کنکور بازمانده اند.