وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


ثبت نام کارت عضویت برای استخر آستان قدس رضوی با 50 درصد تخفیف ویژه
موضوع: حوزه ریاست, امور فرهنگی, امور دانشجویی
تاریخ : 98/09/10

قابل توجه کلیه دانشجویان عزیز :

( ثبت نام کارت عضویت برای استخر آستان قدس رضوی با 50 درصد تخفیف ویژه )