وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


جابجایی زمان برگزاری اردوی زیارتی امام رضا (ع)
موضوع: امور فرهنگی
تاریخ : 98/07/18

 قابل توجه کلیه دانشجویان و اساتید محترم: با توجه به حضور دانشجویان، پرسنل و اساتید محترم در سفر زیارتی اربعین، برنامه اردو زیارتی امام رضا(ع) به زمانی دیگر موکول می گردد که متعاقباً اطلاع رسانی خواهد گردید. (امور فرهنگی موسسه اموزش عالی توس)