وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


جذب کارآموز در موسسه آموزش عالی توس
موضوع: امور دانشجویی
تاریخ : 97/04/19

جذب کارآموز در موسسه آموزش عالی توس

قابل توجه دانشجویان رشته معماری که درس کاراموزی را در نیمسال دوم انتخاب نموده اند و هنوز شروع بکار نکرده اند یا ترم تابستان انتخاب می نمایند چنانچه تمایل داشته باشند می توانند دوره کارآموزی خود را در پروژه اجرایی توسط موسسه بگذارنند .
متقاضیان حداکثر تا تاریخ 22 تیر ماه به امور دانشجویی مراجعه نمایند.