وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


جلسه شورای اداری موسسه آموزش عالی توس مورخ  96/08/04
موضوع: حوزه ریاست
تاریخ : 96/08/08

جلسه شورای اداری موسسه آموزش عالی توس با حضور سرپرست، معاونین و مدیران و کارمندان موسسه آموزش عالی توس در روز پنجشنبه  مورخ  96/08/04 از ساعت 12 تا 13:30 در محل اتاق جلسات برگزار گردید.