وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


جلسه شورای دبیران منطقه ۵ اتحادیه  انجمن های علمی مهندسی عمران کشور
موضوع: امور دانشجویی, انجمنهای علمی, اخبار و فعالیت ها
تاریخ : 98/08/08

جلسه شورای دبیران منطقه ۵ اتحادیه انجمن های علمی مهندسی عمران کشور به میزبانی انجمن علمی عمران موسسه توس و‌ با حضور مهندس میرزایی دبیر کل مناطق و‌ عضو شورای مرکزی اتحادیه انجمنهای علمی مهندسی عمران کشور

انجمن علمی عمران بر خود واجب میداند از حمایت و‌ زحمات مسئولین موسسه جهت برگزاری این جلسه،قدردانی نماید.