وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


جلسه شورای فرهنگی، اجتماعی موسسه
موضوع: حوزه ریاست, امور فرهنگی, فعالیت های فرهنگی
تاریخ : 96/09/11

جلسه شورای فرهنگی، اجتماعی موسسه با حضور سرپرست محترم

چهارشنبه مورخ 96/09/08  - سالن کنفرانس