وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


جلسه صمیمانه اعضا انجمن های علمی جهت انتخاب افراد فعال و انجمن علمی برتر
موضوع: امور پژوهشی, انجمنهای علمی, انجمن های علمی
تاریخ : 96/03/18

جلسه صمیمانه اعضا انجمن های علمی جهت انتخاب افراد فعال و انجمن علمی برتر

در جلسه ای که با حضور اعضا انجمن های علمی موسسه در تاریخ 96/03/16 برگزار گردید اعضا فعال و انجمن علمی برتر انتخاب و تخفیف شهریه 40 درصد تا 10 درصد به اعضا فعال اعطا شد.

در این جلسه اعضای فعال بر اساس فرم امتیاز دهی تنظیم شده توسط امور پژوهشی به شرح زیر انتخاب شدند.
1)  خانم قربانی از انجمن علمی کامپیوتر 
2)  خانم ازمیریان مقدم از انجمن علمی عمران
3)  اقای فیض و آقای رستگارمقدم  انجمن علمی کامپیوتر و صنایع
4)  آقای نقی پور از انجمن علمی عمران
5)  اقای رزم آرا از انجمن علمی کامپیوتر
6)  اقای ماهری از انجمن علمی کامپیوتر
7)  اقای لوایی از انجمن علمی معماری 
8)  آقای عطایی فر از انجمن علمی صنایع

همچنین انجمن علمی کامپیوتر به عنوان انجمن علمی برتر شناخته شد.

امور پژوهشی