وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


جلسه مشترک اعضای هیات امنا و هیات موسس
موضوع: حوزه ریاست
تاریخ : 96/09/04

جلسه مشترک اعضای هیات امنا و هیات موسس

بیست و نهمین جلسه هیات امنا موسسه آموزش عالی توس به صورت مشترک و با حضور اعضای محترم هیات موسس در تاریخ پنجشنبه 96/09/02 در سالن کنفرانس موسسه آموزش عالی توس برگزار گردید.