وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


جلسه معارفه معاون پژوهشی و فناوری
موضوع: حوزه ریاست
تاریخ : 96/08/08

جلسه معارفه معاون پژوهشی و فناوری موسسه با حضور سرپرست محترم موسسه، معاون آموزشی، و مدیر اداری مالی و برنامه ریزی در آخرین جلسه شورای اداری موسسه آموزش عالی توس در سالن جلسات موسسه با حضور کارکنان موسسه برگزار گردید.