وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


جلسه ی دیدار سرپرست و مسولین فرهنگی با مسئول موسسات غیرانتفاعی در نهاد رهبری
موضوع: حوزه ریاست, امور فرهنگی
تاریخ : 96/08/08

جلسه ی دیدار سرپرست، معاونت و کارشناسان واحد فرهنگی، اجتماعی موسسه آموزش عالی توس با آقای حجه الاسلام احمدزاده مسئول موسسات غیرانتفاعی در نهاد رهبری در دانشگاه فردوسی برگزار گردید.