وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


حضور پرشور دانشجویان مؤسسه آموزش عالی توس در راهپیمائی روز قدس
موضوع: امور فرهنگی
تاریخ : 98/03/12

 حضور پرشور دانشجویان مؤسسه آموزش عالی توس در کنار مردم انقلابی مشهد مقدس در راهپیمائی روز قدس سال 1398