وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


حلول ماه مبارک رمضان، ماه میهمانی خدا بر شما مبارک باد.
موضوع: امور فرهنگی
تاریخ : 98/02/17

حلول ماه مبارک رمضان، ماه میهمانی خدا بر شما مبارک باد. 

(روابط عمومی موسسه آموزش عالی توس)