وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


خبر مهم - معافیت تحصیلی دانشجویان پسر جدیدالورود
موضوع: آموزش, امور دانشجویی
تاریخ : 98/12/03

توجه (بسیار مهم)
آندسته از دانشجویان پسر جدید الورود نیسمال دوم 99-98 که جهت معافیت تحصیلی دانشجویی اقدامی ننموده اند در اسرع وقت حداکثر تاپایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 1398/12/06 به اداره آموزش مراجعه نماید.در صورت عدم مراجعه تمامی عواقب آن متوجه شخص دانشجو می باشد.( واحد آموزش موسسه‌ آموزش عالی توس)