وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


دوره آموزشی آنلاین رایگان ارتباط دوباره با خویشتن (هنر درک خود)
موضوع: امور فرهنگی
تاریخ : 99/08/20

دوره آموزشی آنلاین رایگان

موضوع :
  ارتباط دوباره با خویشتن
              (هنر درک خود)

مدرس : سرکارخانم الهام میرزایی
مشاور و درمانگر دانشگاه فردوسی مشهد

تاریخ و زمان برگزاری :
جلسه دوم چهارشنبه ۲۱ آبان ۹۹
ساعت ۲۰ تا ۲۲
 لینک ورود به کارگاه
http://vroom.um.ac.ir/workshop-3/ 
 

افراد شرکت کننده در جلسه 
می توانند به صورت مهمان و با نام خود وارد لینک جلسه گردند و نیازی به نام کاربری و رمز ورود ندارند .

مرکز مشاوره و توانمندسازی
دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد

ID :@moshaverfum