وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


دومین جلسه کارگاه بررسی سلایق هنری
موضوع: امور پژوهشی
تاریخ : 96/08/20

دومین جلسه کارگاه بررسی سلایق هنری با حضور استاد محترم سر کار خانم یزدان نژاد