وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


دومین جلسه کارگاه سواد اطلاعاتی
موضوع: امور پژوهشی, امور دانشجویی, انجمنهای علمی, اخبار و فعالیت ها
تاریخ : 98/09/24

دومین جلسه کارگاه سواد اطلاعاتی فردا یکشنبه ساعت ۱۲ در سایت ۱۰۱ برگزار میگردد . شرکت در این کارگاه برای کلیه دانشجویان رایگان است