وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


دومین دوره مسابقات بزرگ " جایزه هنری توس " ( جهت ) تمدید گردید
موضوع: حوزه ریاست, امور فرهنگی
تاریخ : 99/02/06

توجه: زمان مسابقه تمدید گردید.
منتظر دریافت آثار شما هستیم ...
https://t.me/toosinstitute1/241