وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


دومین دیدار نمایندگان دانشجویی با سرپرست محترم موسسه آموزش عالی توس روز شنبه مورخ 96/10/16
موضوع: حوزه ریاست, امور پژوهشی, امور دانشجویی
تاریخ : 96/10/17