وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


رشته های مقطع کارشناسی ناپیوسته
موضوع: کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی نرم افزار, کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی مخابرات-انتقال, کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی معماری, مهندسی تکنولوژی عمران کارشناسی ناپیوسته, کارشناسی ناپیوسته مهندسی فناوری اطلاعات و ارتباطات
تاریخ : 96/05/25