وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


رشته های مقطع کارشناسی پیوسته و ناپیوسته
موضوع: آموزش, کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی نرم افزار, کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی مخابرات-انتقال, کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی معماری, مهندسی تکنولوژی عمران کارشناسی ناپیوسته, کارشناسی فیزیک, کارشناسی فیزیک مهندسی, مهندسی صنایع-کارشناسی پیوسته, اسلایدر صفحه اصلی
تاریخ : 96/02/26