وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


روز بزرگداشت شهدا
موضوع: امور فرهنگی, امور دانشجویی, سخن روز
تاریخ : 97/12/23

22 اسفندماه روز بزرگداشت شهدا گرامی باد