وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


روز دانشجو گرامی باد
موضوع: امور فرهنگی
تاریخ : 95/09/16

به مناسبت روز دانشجو سرپرست محترم موسسه آموزش عالی توس جناب حاج آقای امینیان با همراهی معاون محترم آموزشی سرکار خانم دکتر سرسرابی و مدیر محترم امور فرهنگی جناب حاج آقای صفرزاده در فضایی صمیمانه با دانشجویان دیدار و گفتگو داشتند و این روز را به رهپویان علم تبریک گفتند.