وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


مجموعه ورزشی سجاد-سالن ورزشی شهید فخار
موضوع: آموزش, امور فرهنگی, امور دانشجویی, اسلایدر صفحه اصلی
تاریخ : 96/07/03

مجموعه ورزشی سجاد - سالن شهید فخار جهت کلاسهای تربیت بدنی و ورزش 1