وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


سال نو مبارک
موضوع: حوزه ریاست
تاریخ : 0/01/14

با آرزوی سالی توام با موفقیت و سلامتی و برکت در رزق و روزی، برای تمامی دانشجویان عزیز، همکاران و اعضاي محترم هیات علمی و اساتید گرامی 
(موسسه آموزش عالی توس)