وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


سلسله کارگاه های آموزشی تحت عنوان فصل عاشقی
موضوع: امور فرهنگی, فعالیت های فرهنگی
تاریخ : 95/09/30

سلسله بحثهای آموزشی (کارگاه آموزشی) تحت عنوان فصل عاشقی، طی چهار هفته روزهای چهارشنبه ساعت 12 تا 14 در کلاس 301 با حضور اساتید  برجسته برگزار می گردد. حضور دانشجویان را گرامی می داریم.