وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


سمینار آشنایی با روش های کنترل سازه ها
موضوع: امور پژوهشی, معاونت پژوهشی, اخبار و فعالیت ها
تاریخ : 97/09/28

سمینار آشنایی با روش های کنترل سازه ها - دکتر بهنام راد - گروه عمران موسسه آموزش عالی توس - سه شنبه 97/9/27