وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


سمینار آشنایی با زبان برنامه نویسی پایتون و کاربردهای آن برگزار شده توسط گروه کامپیوتر موسسه آموزش عالی توس
موضوع: فناوری اطلاعات, انجمنهای علمی, اخبار و فعالیت ها
تاریخ : 98/02/30

سمینار آشنایی با زبان برنامه نویسی پایتون و کاربردهای آن برگزار شده توسط گروه کامپیوتر موسسه آموزش عالی توس
۲۹/۲/۹۸